Sdružení českých zkušeben a laboratoří


Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, o. s., založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje dle § 3045 OZ za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. OZ. ( link Justice.cz )

Výroční konference SČZL dne 11. června 2015 schválila nový název SČZL v souladu se sněním OZ - Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s. - a také nové stanovy spolku .

Členství v SČZL je dobrovolné. Členem SČZL se mohou stát fyzické osoby (starší 18 let) nebo právnické osoby, které jsou aktivní v ČR v oblasti posuzování shody (zkoušení, inspekce, certifikace, tvorby norem) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a ztotožňují se s posláním, cíli a hlavní činností SČZL a hodlají se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SČZL.

Členství ve Sdružení začíná předložením přihlášky  zájemcem o členství ve SČZL s vyplněným dotazníkem , přijetím Radou SČZL (dále při splnění podmínek dle stanov SČZL.

Nejvyšším orgánem Sdružení je konference členů, kterou svolává Rada SČZL, která je výkonným orgánem Sdružení. Radu volí konference členů. V čele Rady SČZL je President SČZL a dva Viceprezidenti SČZL, které volí Rada SČZL. Členství v Radě je osobní a je nezastupitelné.

Posláním SČZL je uspokojování a ochrana těch zájmů jeho členů, k jejichž naplňování bylo sdružení založeno. Cílem SČZL není vyvíjení výdělečné činnosti za účelem získání individuálního prospěchu jeho členů.

Účelem (cílem) činnosti SČZL je všestranná pomoc při překonávání technických překážek obchodu v rámci jednotného trhu EU, kdy v souvislosti s dobudováním jednotného trhu v EU má sdružení přispívat k vytváření předpokladů a spolupráce při urychleném přejímání evropských norem v oblasti certifikace, inspekce a zkoušení materiálů a výrobků, jakož i prosazování oprávněných zájmů zkušeben a laboratoří u orgánů státní správy České republiky a partnerských sdružení v České republice i v zahraničí, kde SČZL usiluje o partnerskou součinnost, stejně tak jako má sdružení přispívat i k udržitelnosti zkušebnictví jako svébytné a vysoce odborné služby.

SČZL hájí oprávněné zájmy svých členů vůči jiným subjektům způsobem, který nepoškozuje zájmy žádného ze členů SČZL.

Hlavní činnost SČZL směřuje k naplnění účelu (cíle) dle stanov, coby společného zájmu členů SČZL, přičemž tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  • realizace vlastní spolkové činnosti SČZL a jeho orgánů,
  • organizace mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) pro své členy a také pro případné další zájemce mimo členskou základnu SČZL,
  • organizace seminářů, školení a workshopů pro své členy,
  • podpory vzdělání pracovníků členů SČZL,
  • podpory spolupráce s partnerskými sdruženími (spolky) podobného zaměření v ČR a zahraničí, zejména ve Slovenské republice,
  • podpory členství SČZL ve sdruženích, jako např. EUROLAB-CZ, 4E-CZ, HK ČR, kdy o kolektivním členství rozhodne Konference SČZL,
  • realizace pravidelného prověřování kvality práce členských zkušeben a laboratoři s cílem pro člena získat právo používání razítka Sdružení českých zkušeben a laboratoří.

K řešení vybraných problémů a konkrétních úkolů může SČZL vytvářet dočasné pracovní skupiny, složené z odborníků z řad členů SČZL, popřípadě za účasti dalších spolupracovníků, které ustavuje Rada SČZL.

Vyhledat na webu
Stiskni pro hledání

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 60783214
Tel.: +420 732 985 911
E-mail: sczl(at)volny.cz

 
MPZ/ZZ

Zasílejte prosím přihlášky na MPZ/ZZ Zkoušky tahem za pokojové teploty, zkušební vzorky v neželezné slitiny, zahájení v únoru 2023.

MPZ/ZZ 8/2023

Zahájení příprav - Zkoušky tahem bez výrazné meze kluzu

Archiv novinek

 

Webdesign studio TAOX je také autorem webůwebdesign marketing

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím