Sdružení českých zkušeben a laboratoří


Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.


Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s., založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje dle § 3045 OZ za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. OZ.

Výroční konference SČZL dne 11. června 2015 schválila nový název SČZL v souladu se sněním OZ - Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s. - a také nové stanovy spolku.

Členství v SČZL je dobrovolné. Členem SČZL se mohou stát fyzické osoby (starší 18 let) nebo právnické osoby, které jsou aktivní v ČR v oblasti posuzování shody (zkoušení, inspekce, certifikace, tvorby norem) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a ztotožňují se s posláním, cíli a hlavní činností SČZL a hodlají se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SČZL.

Členství ve Sdružení začíná předložením přihlášky zájemcem o členství ve SČZL s vyplněným dotazníkem, přijetím Radou SČZL (dále při splnění podmínek dle stanov SČZL.
Nejvyšším orgánem Sdružení je konference členů, kterou svolává Rada SČZL, která je výkonným orgánem Sdružení. Radu volí konference členů. V čele Rady SČZL je President SČZL a dva Viceprezidenti SČZL, které volí Rada SČZL. Členství v Radě je osobní a je nezastupitelné.

Posláním SČZL je uspokojování a ochrana těch zájmů jeho členů, k jejichž naplňování bylo sdružení založeno. Cílem SČZL není vyvíjení výdělečné činnosti za účelem získání individuálního prospěchu jeho členů.
Účelem (cílem) činnosti SČZL je všestranná pomoc při překonávání technických překážek obchodu v rámci jednotného trhu EU, kdy v souvislosti s dobudováním jednotného trhu v EU má sdružení přispívat k vytváření předpokladů a spolupráce při urychleném přejímání evropských norem v oblasti certifikace, inspekce a zkoušení materiálů a výrobků, jakož i prosazování oprávněných zájmů zkušeben a laboratoří u orgánů státní správy České republiky a partnerských sdružení v České republice i v zahraničí, kde SČZL usiluje o partnerskou součinnost, stejně tak jako má sdružení přispívat i k udržitelnosti zkušebnictví jako svébytné a vysoce odborné služby.

SČZL hájí oprávněné zájmy svých členů vůči jiným subjektům způsobem, který nepoškozuje zájmy žádného ze členů SČZL.
Hlavní činnost SČZL směřuje k naplnění účelu (cíle) dle stanov, coby společného zájmu členů SČZL, přičemž tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • realizace vlastní spolkové činnosti SČZL a jeho orgánů,
   
 • organizace mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) pro své členy a také pro případné další zájemce mimo členskou základnu SČZL,
   
 • organizace seminářů, školení a workshopů pro své členy,
   
 • podpory vzdělání pracovníků členů SČZL,
   
 • podpory spolupráce s partnerskými sdruženími (spolky) podobného zaměření v ČR a zahraničí, zejména ve Slovenské republice,
   
 • podpory členství SČZL ve sdruženích, jako např. EUROLAB-CZ, 4E-CZ, HK ČR, kdy o kolektivním členství rozhodne Konference SČZL,
   
 • realizace pravidelného prověřování kvality práce členských zkušeben a laboratoři s cílem pro člena získat právo používání razítka Sdružení českých zkušeben a laboratoří.

K řešení vybraných problémů a konkrétních úkolů může SČZL vytvářet dočasné pracovní skupiny, složené z odborníků z řad členů SČZL, popřípadě za účasti dalších spolupracovníků, které ustavuje Rada SČZL.
 

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, o.s.

třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín

IČO: 60783214
Tel.: 577 601 265
Fax.: 577 601 371
E-mail: sczl@volny.cz

 
Konference SČZL

Dne 22.06.2016 od 10. hodin se bude konat v hotelu Avanti Brno "Konference SČZL".

Návrh kandidátů do revizní komise a rady SCZL

Příprava konference SČZL, která se bude konat ve středu 22.06.2016 v Brně.

Stanovení velikosti feritického zrna a stanovení objemového zlomku perlitu

SČZL plánuje v letošním roce realizaci ZZ SČZL 5/2015 Stanovení velikosti feritického zrna a stanovení objemového zlomku perlitu kvantitativní metalografií ve smyslu norem ČSN EN ISO 643:2013 a ASTM E562-11.

Archiv novinek

 

Webdesign studio TAOX je také autorem webůwebdesign marketing